Certificatele Verzi

 • Cadrul legal care definește certificatele verzi este constituit de Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificări și completări conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2011, aprobată cu Legea nr. 134/2012.
 • Temeiul legal care reglementează facturarea certificatelor verzi de către furnizorul de energie electrică consumatorilor finali este reprezentat de Legea nr. 134/2012, care, la art. I pct. 7 modifică art. 8 din Legea nr. 220/2008, introducând alin. (4), (5), (6).
 • Cotele anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi de către furnizori sunt stabilite și publicate de ANRE, iar cadrul de tranzacționare este asigurat de Operatorul Pieței de Energie Electrică (OPCOM), care stabilește și publică prețul mediu ponderat de achiziție a cerificatelor verzi.
 • Certificatul verde este un titlu ce atestă producerea din surse regenerabile a unei cantități de energie electrică, este tranzacționat între producătorii și furnizorii de energie electrică și este facturat consumatorilor de energie electrică.
 • Sursele regenerabile de energie sunt sursele de energie nefosile: eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală, hidraulică (în centrale cu putere de cel mult 10MW), biomasă, gaz de fermentare a deșeurilor și a nămolurilor din instalații de epurare a apelor uzate și biogaz.
 • Pentru extinderea utilizării surselor regenerabile de energie se aplică un sistem de promovare prin certificate verzi, prin care se urmărește, printre alte obiective, reducerea importurilor de resurse primare de energie, stimularea dezvoltării durabile locale și regionale și crearea de noi locuri de muncă, reducerea poluării mediului prin diminuarea producerii de emisii poluante și gaze cu efect de seră. Sistemul de promovare prin certificate verzi se aplică producătorilor care dețin capacități de producere din surse regenerabile și care sunt acreditați de ANRE. Producătorii acreditați beneficiază de un număr de certificate verzi, emise lunar de operatorul de transport și sistem, proporțional cu cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile.
 • ANRE stabilește cotele anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi, estimate și realizate, pe baza cantităților estimate și respectiv realizate de energie electrică din surse regenerabile și a consumului final la nivel național.
 • Furnizorii de energie electrică sunt obligați să achiziționeze un număr de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi pentru anul respectiv și cantitatea de energie electrică furnizată consumatorilor finali.
 • În factura emisă pentru consumatorii finali se va cuprinde valoarea certificatelor verzi corespunzătoare cantității de energie electrică activă consumate începând cu data de intrare în vigoare a Legii 134/2012, calculată cu un preț egal cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate, estimată de ANRE (CV/MWh) și prețul mediu ponderat al certificatelor tranzacționat pe piața centralizată, calculat de OPCOM. Valoarea certificatelor verzi facturate va fi regularizată în anul următor, până cel târziu în luna septembrie, în funcție de cota anuală realizată și de prețul la care au fost tranzacționate certificatele verzi de către furnizor.
 • La valoarea facturată a certificatelor verzi se aplică taxa pe valoare adăugată (TVA).
 • Plata certificatelor verzi de către consumator se face la aceleași termene și în aceleași condiții în caz de întârziere (penalități, preavizare, deconectare, reziliere contract) cu cele prevăzute în contract pentru plata consumului de energie electrică.